Публiчна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ СТУДІЇ СТРЕТЧИНГУ "VILNA"

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЗІНА ЮЛІЯ ГЕННАДІЇВНА, яка діє на підставі СВІДОЦТВА, код ІПН: 3364710166, (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Клієнту») укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.

Договір – договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, укладений між Виконавцем та Клієнтом на умовах Публічної оферти з моменту Акцепту Клієнтом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та Клубних Правил. Моментом Акцепту вважається зарахуванням коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця. Клієнт – споживач спортивно-оздоровчих послуг, які надаються Виконавцем на умовах цього Договору.

Правила студії – це зведений перелік умов надання послуг, правил поведінки у клубі, вимог до відвідувачів, видів надаваємих послуг, їх об’єм, та іншої необхідної інформації, які стосуються споживачів послуг, розміщені на Сайті Виконавця за посиланням https://vilnastretching.com/kompaniya/nashi-pravila/.

Cайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою https://vilnastretching.com/, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Послуги – це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Клієнт доручає, а Виконавець надає спортивно-оздоровчі послуги (далі за текстом – «Послуги») у студії стретчингу "VILNA" (далі за текстом – «Студія»), а Клієнт зобов’язується сплатити вартість Послуги та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього. Додатки до Договору є невід’ємними частинами Договору.

1.2. У разі, якщо даний Договір укладено на користь третьої особи (надалі – «Вигодонабувач») у відповідності до статті 636 Цивільного кодексу України, така особа визначається в Додатку № 6 до Договору. Клієнт на власний розсуд та відповідальність обирає Вигодонабувача. Вигодонабувач приймає усі права та обов’язки Клієнта за Договором та Додатками до нього з моменту звернення Вигодонабувача до Клубу з Заявою про прийняття прав та обов’язків за Договором та додатками до нього. Зразок такої заяви встановлений Виконавцем. До прийняття Вигодонабувачем прав та обов’язків за Договором та Додатками до нього Клієнт на власний розсуд та відповідальність розпоряджається Абониментом. Факт придбання Вигодонабувачем Абонемента свідчить про згоду та вільне волевиявлення Клієнта на передачу прав та обов’язків за Договором та додатками до нього даному Вигодонабувачеві.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Спортивно-оздоровчі послуги за цим договором надаються у повному обсязі за умови їх 100% (сто відсоткової) оплати на рахунок Виконавця.

2.2. На підтвердження Акцепту Оферти, Клієнт сплачує у національній валюті України на рахунок Виконавця кошти, чим погоджується з умовами Договору оферти.

2.3. Оплата коштів за цим Договором здійснюється у системі wayforpay.com 2.4. Підтвердженням внесення коштів для Клієнта є фіскальний чек, який надсилається йому на електронну пошту після оплати вартості послуг.

2.5. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають, крім випадків, встановлених даним Договором. Винятком з цього правила може бути лише умова п. 4.7.5., ст. 4 цього Договору.

2.7. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Клієнтом на рахунок Виконавця.

3. АБОНЕМЕНТ

3.1. За цим Договором Виконавець надає Послуги в Фітнес-центрі згідно категорії та типу обраного Клієнтом Абонементу. Категорія Абонементу визначає доступ Клієнта до конкретних Послуг, що надаються Клієнту. Виконавець надає Клієнтові Послуги у кількості та за переліком, який відповідає Абонементу Клієнта. Обсяг і види Послуг наведено у Додатку № 1 «Правила студії » (далі за текстом – «Правила»).

3.2. Клієнт отримує Абонемент, який закріплюється за номером телефону, вказаного Клієнтом, та обліковується у електронній системі Виконавця. Після закінчення строку дії Абонементу вважається, що Послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець надав Послуги належним чином та в повному обсязі. Активація Абонементу відбувається у відповідності до п. 9.2 Правил.

3.3. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору та/або після активації придбаного Абонементу Клієнт відмовиться від Договору в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до п. 2.1. ст. 2 цього Договору, поверненню не підлягають за винятком умов, передбачених п. 4.7.5 цього Договору .

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами. Правила, які, в тому числі, містять перелік Послуг для відповідних Абониментів, затверджуються Виконавцем, або його уповноваженою особою. Факт надсилання Акцепту та подальше підписання Договору Клієнтом, зокрема, але не виключно, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

4.2. Години відвідування Студії Клієнтом встановлюються у відповідності до типу Абонементу та Правил.

4.2.1. Відвідуванням Клієнтом Студії вважається його перебування на території Студії та/або ідентифікація його як Клієнта Студії на центральній рецепції.

4.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Студії у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Студії (https://vilnastretching.com/) або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.

4.4. Клієнту надається можливість відвідувати інші фітнес-центри у разі існування відповідних договірних відносин між Виконавцем та суб’єктом господарювання таких фітнес-центрів за умов, які обговорюються додатково Сторонами Договору та за умови обов’язкового дотримання положень даного Договору та всіх Додатків до нього.

4.5. Клієнт має право:

4.5.1. під час споживання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;

4.5.2. замовляти додаткові Послуги та користуватися іншими правами відповідно до Правил (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);

4.5.3. отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;

4.5.4. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;

4.5.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Студії, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;

4.5.6. на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог;

4.5.7. приймати участь у програмах лояльності;

4.5.8. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі Клієнт зобов’язаний здійснити відповідну доплату згідно з Прейскурантом, встановленим на дату здійснення такої оплати;

4.5.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;

4.6. Клієнт зобов’язується:

4.6.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість додаткових Послуг, обраних Клієнтом;

4.6.2. не передавати Абонемент іншим особам для його використання в Студії (кожен Абонемент є «іменним»);

4.6.3. відвідувати Студію у межах її робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Правилах, та у відповідності до категорії та типу Абонемента, що належить Клієнту;

4.6.4. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Студії;

4.6.5. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

4.6.6. нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, у тому числі у розмірах, визначених у Прейскуранті, за шкоду, завдану майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Студії, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом чи особами, за яких він відповідає;

4.6.7. дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.

4.7. Виконавець має право:

4.7.1. вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов Договору;

4.7.2. вимагати від Клієнта дотримання всіх умов Договору та Правил;

4.7.3. зробити зауваження Клієнту, у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менше, ніж 3 (трьох) осіб. Клієнт погоджується та не заперечує, що при фіксації порушень умов Договору Клієнтом представники Виконавця можуть застосовувати засоби аудіо-, фото- та відеофіксації. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази – випровадити Клієнта з приміщення Студії. При систематичному (2 (два) і більше рази) порушенні Правил Клієнтом – позбавити права відвідувати Студію без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Абонемент блокується, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний Акт;

4.7.4. не допускати Клієнта до приміщень Студії, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

4.7.5. на власний розсуд відмовити Клієнту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до п. 2.1 Договору, за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору. Про припинення надання Послуг Клієнт повідомляється будь-яким зручним для Виконавця способом;

4.7.6. вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Студії або на користь конкретних співробітників Студії (в залежності від випадку), окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;

4.7.7. розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи та категорії Абонементів) без погодження з Клієнтом;

4.7.8. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.8. Виконавець зобов’язується:

4.8.1. на підтвердження права Клієнта відвідувати Студію оформити на Клієнта Абонемент встановленого зразка за категорією та типом, обраними Клієнтом у відповідності до цього Договору, та активувати його у відповідності до умов Договору та Правил;

4.8.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги у відповідності до категорії та типу Абонементу останнього;

4.8.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;

4.8.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;

4.8.5. подовжити строк дії Абонемента Клієнта у випадках, передбачених Договором та Правилами;

4.8.6. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.

4.9. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

4.9.1. У разі, якщо Клієнт звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг у строки, зазначені у п. 4.9 даного Договору, такий Акт наданих Послуг складається Виконавцем та передається Клієнту в 2 (двох) автентичних примірниках. За відсутності до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, зауважень та повідомлень від Клієнта, Акт наданих послуг вважається ним прийнятий, а Послуги – наданими в повному обсязі та належної якості.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

5.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна.

5.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Студії, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі перенесення орієнтовного періоду відкриття Клубу.

6. ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

6.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташована Студія; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташована (має бути розташована) Студія, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Студії; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташована Студія і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташована Студія; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Студія, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Ані Виконавець, ані Студія, не несуть відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

6.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його Акцептування Клієнтом, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Абонементу, та діє до останнього дня строку дії Абонементу. Строк дії цього Договору дорівнює строку дії Абонементу.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням строку дії Абонементу, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належно уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід'ємними частинами цього Договору. Внесення змін у Додатки до цього Договору відбувається з урахуванням особливостей, викладених у Додатках.

7.3. Цей Договір не може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього, окрім випадків, визначених у п. 4.7.5 ст. 4 цього Договору.

7.4. У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у п. 4.7.3 та п. 4.7.5 ст. 4 цього Договору, вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

8.2. Якщо Клієнт не відвідує Студію, не використовує свій Абонемент або використовує його не у повному обсязі строк дії Абонементу разом зі строком дії договору не змінюється, а дата закінчення строку його дії не переноситься, переофорлення на іншу людину неможливо. Після закінчення терміну дії Абонемента кількість тренувань, які залишилися, не можна використати, також не можна обміняти їх на гроші та перенести на наступний Абонемент. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

8.3. Якщо на момент підписання Договору Виконавцем проводились акції, Клієнт підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними, не висловлює заперечень, що порядок активації Клубної картки може відрізнятися від того, що зазначений у ст. 4 Правил. Клієнт також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що, на думку Клієнта, є більш вигідні, ніж/та на умовах яких Клієнт уклав цей Договір.

8.4. Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами та Додатком № 2 «Правила перебування дітей на території Фітнес-центру»). Під час обрання дитячої Клубної картки для дитини Клієнт зобов’язується забезпечувати неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу.

8.5. Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України; д) у випадку укладення Договору на користь Вигодонабувача, всі права та обов’язки за Договором та Додатками до нього переходять до Вигодонабувача у порядку, передбаченому даним Договором та Додатками до нього.

9. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА НЕ НАДАНУ ПОСЛУГУ

9.1. Повернення коштів за невикористаний Абонемент, або тренування, які ще не використано в межах придбаного Клієнтом Абонементу та строку його дії, відбувається згідно діючого законодавства України. Клієнт має право повернути кошти звернувшись не пізніше 14 днів з моменту оплати. Для цього Клієнт направляє електронний лист з проханням повернути кошти на адресу Виконавця - (vilna.stretching@gmail.com). До листа необхідно додати копію чеку, вказати номер картки, з якої була зроблена оплата, та ПІП отримувача.

Додаток 1
до Договору публічної оферти

ПРАВИЛА СТУДІЇ

Гість зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами і виконувати приписи, зазначені в них.

1. Години роботи Студії: понеділок - п'ятниця з 08:00 до 21:00; субота, неділя з 10:00 до 18:00. Студія залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати години роботи Студії і/або години користування окремими зонами/студіями/залами.

2. Запис на заняття в Студію здійснюється за телефоном 8 (097) 888 00 10 з 8:00 до 21:00 та/або через додаток Vilna в apple store або Play market і/або через vilnastretching.com

3. Години роботи Студії розміщуються на інформаційних стендах, і/або інших носіях в Студії, і/або на сайті Студії і/або іншим способом доводяться до відома Гостя.

4. Гість має право користуватися приміщеннями Студії і обладнанням Студії тільки в години роботи Студії. Гість зобов'язаний покинути приміщення Студії до настання часу закінчення її роботи.

5. При відвідуванні студії Гість зобов'язаний ознайомитися з правилами студії і у випадку згоди з правилами студії - підписатися нижче.

6. Вартість і перелік надаваних Студією послуг визначається за встановленими Студією розцінками і розміщується на інформаційних стендах, і/або інших носіях в Студії, і/або на сайті Студії і/або іншим засобом доводяться до відома Гостя. Студія має право надавати Послуги за спеціальними, нижчими, розцінками, в тому числі за допомогою проведення акцій.

7. Гостю Студії рекомендується відвідувати тільки ті заняття, які відповідають його рівню підготовки, групи здоров'я. Гість студії зобов'язаний попередити тренера про наявність травм або стан здоров'я перед тренуванням, щоб уникнути травм в процесі тренування.

8. Відвідуючи студію, Гість автоматично погоджується з правилами Студії

9. Типи абонементів:

9.1 - Абонемент на 4, 8, 12 групових тренувань. Термін дії абонемента становить 4 тижні з дня оплати абонементу.Призупинення закінчення строку абонемента (далі - Замороження) можливо для абонементів на 8, 12 занять на термін від 1 до 7 днів з повідомленням за телефоном Студії +38 097-888-00-10 або соціальні мережі (Instagram) і месенджери (Telegram/Whatsapp/Viber).

Абонемент на 4, 8 і 12 індивідуальних тренувань. Термін дії абонемента становить 4 тижні з дня оплати абонементу.Призупинення закінчення строку абонемента можливо для абонементів на 8,12 занять на термін від 1 до 7 днів; Абонемент на 36 групових тренувань. Термін дії абонемента становить 12 тіжнів з дня оплати абонементу.Призупинення закінчення строку абонемента можливо на термін від 1 до 14 днів; Абонемент на 144 групових тренувань. Термін дії абонемента становить 1 рік з дня оплати абонементу.Призупинення закінчення строку абонемента можливо на термін від 1 до 6 тіжнів

9.2 Днем активації абонемента вважається день покупки абонементу.

9.3 За наявності у Гостя 2 і більше однакових абонементів, термін активації кожного наступного починається в день, наступний за днем закінчення попереднього абонемента. Виняток: абонемент на групові тренування і абонемент на індивідуальні тренування можуть бути активовані одночасно.

9.4 Дія абонемента закінчується в разі відвідування Гостем оплаченої кількості занять, або після закінчення терміну його дії.

9.5 Студія має право змінювати типи і характеристики абонементів.

9.6 Вартість абонементів визначається Студією і доводиться до відома Гостя через розміщення інформації на сайті, і/або інформаційних стендах, розміщених в приміщеннях Студії. Гість купує абонемент за вартістю, що діє на момент його придбання, і за допомогою придбання абонемента погоджується з його діючою вартістю.

* Оплата занять і абонементів є авансовою. При відмові Гостя від послуг, повернення авансу неможливе.

10. Приходити на заняття необхідно не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку заняття. У разі запізнення клієнта на заняття більш, ніж на 5 хвилин, адміністрація студії має право не допустити Гостя до відвідування, при цьому заняття буде зараховано.

11. Власники абонементів не мають права передавати їх у користування третім особам. Послуги за цими документами надаються виключно Гостю, на чиє ім'я оформлений цей абонемент. У разі несанкціонованої передачі абонемента цей документ може бути вилучений, а його дія припинена.

12. Студія веде облік наданих Гостю послуг за допомогою внутрішньої системи обліку. У спірних ситуаціях достатнім підтвердженням обсягу і вартості наданих послуг є дані системи обліку Студії.

13. На час перебування в приміщеннях Студії Гостю видається ключ і надається в користування загальна шафа для особистих речей. Студія не несе відповідальності за речі Гостя, в тому числі залишені без нагляду в шафі для зберігання особистих речей. Після заняття Гість зобов'язаний повернути ключ адміністратору. За втрату або неповернення ключа передбачений штраф в розмірі 150 гривень.

14. Під час проведення заходів Студією можуть бути обмежені зони для використання Гостями.

15. Розклад занять розміщується на сайті Студії vilnastretching.com і/або в додатку Vilna в apple store або Play market. Студія має право вносити зміни в чинний Розклад і робити заміну заявленого працівника Студії.

Обов'язковим є попередній запис на заняття у адміністратора Студії особисто або за телефоном, і/або в додатку студії, і/або на сайті студії, і/або в соціальних мережах (Instagram) і месенджерах (Telegram/Whatsapp/Viber).

15.1. Гість має право скасувати запис на групове тренування не пізніше, ніж за 2 годин до початку заняття. В іншому випадку заняття буде зараховано і списано з абонемента, а повернення сплаченої суми за разове заняття не проводиться.

15.2. Запис на індивідуальне тренування здійснюється за умови 100% передоплати і не менше ніж за 1 годину до початку заняття. При відміні індивідуального тренування менш, ніж за 2 години, у Гостя списується одне заняття з абонемента на персональні заняття. У разі відсутності абонемента повернення сплаченої суми за разове тренування так само не здійснюється

15.3. Студія не допускає Гостя до тренування за умови запізнення Гостя на 5 хвилин і більше в інтересах безпеки Гостя, адже в перші 15 хвилин тренувань відбувається обов'язкова розминка, розігрів і підготовка до основного тренування. Таке заняття, на яке Гість запізнився, але не був допущений, зараховується, як відвідування.

16. Гості повинні обов'язково дотримуватися таких вимог:

16.1. Бути уважними і обережно пересуватися в роздягальнях та інших приміщеннях Студії, обов'язково використовуючи спеціальне змінне, чисте, стійке і неслизьке взуття;

16.2. Дотримуватися правил особистої та загальної гігієни, підтримувати чистоту в приміщеннях Студії;

16.3. Не залишати особисті речі без нагляду;

16.4. Шанобливо і дбайливо ставитися один до одного, працівників Студії, третіх осіб, майна Гостей, Студії і третіх осіб.

17. Гостям заборонено:

17.1. Приймати їжу в місцях, призначених для занять, в зонах очікування і роздягальнях Студії, крім зони Vil'na café.

17.2. Використовувати скляний або інший посуд, який може розбитися, для напоїв або прийому їжі у всіх зонах Студії. Необхідно користуватися тільки пластиковими або паперовими склянками і/або іншими пластиковими/паперовими ємностями. Винятком є зона Vil'na café.

17.3. Палити і / або перебувати в приміщеннях Студії в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння.

17.4. Приносити і зберігати в приміщеннях Студії небезпечні речовини і предмети: вибухові речовини, засоби підриву і предмети, ними начинені, стислі і зріджені гази, легкозаймисті рідини, легкозаймисті тверді речовини, окислюючі речовини і органічні перекиси, токсичні речовини, радіоактивні матеріали, їдкі та корозійні речовини, отруйні та отруйливі речовини, зброю.

17.5. Використовувати ненормативну лексику, як при спілкуванні, так і в розмовах по телефону в приміщеннях Студії, голосно, нешанобливо і/або агресивно розмовляти, робити все, що може перешкодити оточуючим.

17.6. Залишати власний інвентар на зберігання в приміщеннях Студії без попередньої домовленості і згоди адміністратора Студії.

17.7. Самостійно змінювати температурний режим, рівень освітлення, спрямованість телевізійних панелей і гучність звукового супроводу.

17.8. Самостійно користуватися музичною і іншою апаратурою Студії, в тому числі вмикати і/або демонструвати аудіо-, відео- та інші твори з використанням/застосуванням будь-яких носіїв і/або обладнання в приміщеннях Студії. Студія залишає за собою виключне право на вибір творів, що транслюються в Студії, а також порядок їх трансляції.

17.9. Використовувати парфумерію, мазі та іншу косметичну продукцію з різким запахом, а також засоби, що псують або забруднюють обладнання, приміщення і інтер'єр Студії.

17.10. Передавати абонемент Гостям, третім особам.

17.11. Перебувати в технічних приміщеннях і приміщеннях, призначених для працівників Студії.

17.12. Самостійно розміщувати в приміщеннях Студії написи, оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування або здійснювати рекламну, маркетингову, консультаційну та іншу діяльність, в тому числі підприємницьку.

17.13. Збирати і/або поширювати будь-якими способами персональні дані, інформацію про особисте життя Гостей, працівників Студії.

17.14. Приносити і користуватися в приміщеннях Студії електропобутовими приладами.

18. Забуті Гостями речі, якщо вони були виявлені в приміщеннях Студії, зберігаються тільки протягом 2 (двох) тижнів з дня їх виявлення. За загублені або залишені без нагляду речі Студія відповідальності не несе.

19. Якщо Гість під час отримання майна Студії не пред'явив претензій, це майно вважається виданим йому в справному стані.

20. Студія не несе відповідальності за транспортні засоби, залишені на прилеглій території Студії.

21. Студія не несе відповідальності за шкоду майна Гостя, заподіяну діями третіх осіб.

22. За технічні незручності, викликані проведенням міськими установами, організаціями, комунальними і експлуатаційними службами, сезонних профілактичних та/або ремонтних робіт, Студія відповідальності не несе і не зобов'язана виплатити і/або надати Гостю будь-яку компенсацію.

23. У разі аварійних ситуацій і/або обставин непереборної сили, що сталися не з вини Студії, Студія може в односторонньому порядку обмежувати обсяг і порядок надання Послуг без виплати і/або надання Гостям будь-якої компенсації.

24. Студія має право в односторонньому порядку змінити умови надання послуг в разі реконструкції, ремонту будівлі або приміщень Студії, а також закриття Студії з не залежних від неї обставин.

25. У разі порушення Гостем Правил, Студія має право відмовити в наданні Послуг у зв'язку з відмовою Гостя виконувати вимоги Правил, інформаційних табличок, розміщених в Студії, інструкцій, рекомендацій працівників Студії.

26. Будь-яка інформація (в тому числі: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, телефони, інформація про роботу, порядок відвідування, користування Послугами Студії та інша) про Гостей, а також про працівників Студії є конфіденційною і наданню/розголошенню Студією, працівниками Студії, Гостями третім особам не підлягає, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

27. Зміна, доповнення Правил, а так само користування Студією правами, передбаченими Правилами, не є підставою для надання Гостям будь-яких компенсацій.

28. Ці правила є невід'ємною частиною відвідування Студії VIL'NA.

Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7 000-00-88
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Эксперт
+7 000-07-00
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня